• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
Perşembe 19 Oca 2017
Cumhuriyet Dönemi Yazdır

CUMHURİYET DÖNEMİ

            Bugünkü Maliye Bakanlığı 1923 yılında kurulmuş, ancak örgüt yapısı ile görevleri 05.06.1936 tarih ve 2996 Sayılı kuruluş yasası ile belirlenmiştir.

            2996 Sayılı Yasada Maliye Bakanlığı'nın kurulmasındaki amaç şöyle belirtilmiştir;

         "Devletin genel ekonomik politika hedeflerine göre bu hedefleri gerçekleştirmek maksadıyla konulan esaslar çerçevesinde genel giderleri karşılayacak gelir kaynaklarını bulmak; gelirleri toplamak, harcamaların ödenmesini sağlamak, Devlet Mallarını idare etmek ve Devlet hesaplarına ait kayıtlan tutmak, para, kredi ve devlet borçlarına ait görevleri yerine getirmek, mali idare ile ilgili ihtilaflarda kaza mercileri nezdinde hazineyi temsil etmek ve uluslararası iktisadi işbirliği ve dış yardımlar konusunda yabancı devletlerle, uluslararası teşekkül ve mali müesseselerle temaslarda bulunmak ve ilişkileri düzenlemek."

          Bu yasaya uygun olarak Maliye Bakanlığı merkezde, taşrada ve yurtdışında örgütlenmiş durumdadır.

          Bakanlığın taşra teşkilatı illerde Defterdarlık, ilçelerde Malmüdürlükleri biçiminde oluşmakta, Defterdarlıkların ana birimlerinde de Gelir, Vergi Dairesi, Muhasebe, Milli Emlak, Muhakemat Müdürlükleri ile Kambiyo servisleri bulunmaktadır.

178 SAYILI KHK VE BAKANLIĞIN MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI OLMASI

14.12.1983 tarihinde yürürlüğe giren 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı birleştirilmiş ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı adı altında teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. 207, 307 ve 367 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmıştır.

484 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

13.07.1993 tarihli ve 21636 mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 484 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın idari teşkilat yapısı ve görevlerinde bazı değişikler yapılmış ve Bakanlığın adı Maliye Bakanlığı olmuştur.

516 ve 543 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (MALİYE BAKANLIĞININ BUGÜNKÜ YAPISI)

        16.09.1993 tarih ve 21700 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 516 Sayılı "Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K.'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin K.H.K." ve 24.06.1994 tarih ve 21970 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 543 Sayılı K.H.K. ile Maliye Bakanlığına bugünkü şekli verilmiştir.