Sarıcakaya Malmüdürlüğünden İhale İlanı

Ek ilanda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Sarıcakaya Malmüdürlüğünde (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 661 22 10) Malmüdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.